Missionaries teaching a lesson about Jesus Christ
Kỳ vọng điều gì từ một cuộc viếng thăm của người truyền giáo

Chúa Giê Su Ky Tô hằng sống ngày nay. Ngài có thể giúp anh chị em tìm thấy hạnh phúc và sức mạnh mới theo cùng một cách mà Ngài đã giúp các môn đồ thời xưa của Ngài. Để tìm hiểu cách làm thế nào, anh chị em được mời đến gặp một số người truyền giáo thân thiện từ Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô.

Tìm Thấy Niềm Vui và Sự Bình An qua Chúa Giê Su. Gặp Gỡ với Những Người Truyền Giáo.

Tên
Xin điền vào một giá trị
Họ
Xin điền vào một giá trị
Email
Xin điền vào một giá trị
Vui lòng chọn một tùy chọn.

Kỳ Vọng Điều Gì từ Lần Viếng Thăm của Anh Chị Em

Chúng tôi rất phấn khởi được gặp anh chị em và giúp anh chị em cảm thấy sự bình an đến từ phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô. Cuộc viếng thăm của anh chị em có thể như sau:

Missionaries getting to know the people they’re visiting

1

Chúng tôi sẽ đặt ra những câu hỏi để hiểu rõ anh chị em và các nhu cầu của anh chị em.
Missionaries praying with a woman before studying together

2

Chúng tôi sẽ cầu nguyện cùng anh chị em.
Missionaries reading to a woman from the Book of Mormon

3

Chúng tôi sẽ giảng dạy cho anh chị em về phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô, bao gồm đức tin, sự hối cải, và phép báp têm.
Missionaries greet a woman at the door of the church to sit with her

4

Chúng tôi sẽ mời anh chị em đến nhà thờ và tiếp tục học hỏi với chúng tôi.